Een veilige speelomgeving

Een veilige en gezonde omgeving is belangrijk voor elk kind. Maar tegelijkertijd staat bijna elke leefomgeving bol van potentieel gevaar voor een kind op ontdekkingsreis. Door het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving en het maken van duidelijke afspraken biedt Harlekijn voor de kinderen een veilige basis om te spelen, slapen, leren, eten en ontdekken.  Harlekijn heeft hiervoor een kwaliteitsmedewerker die zorgt voor de implementatie op de groepen.

Tegelijkertijd vinden we dat kinderen kleine en natuurlijk verantwoorde risico’s moeten kunnen lopen zodat ze leren omgaan met ‘gevaar’. We zien dit als essentieel voor hun ontwikkeling. Binnen de afgesproken grenzen moet elk kind de kans krijgen ervaring op te doen. Even nieuwsgierig als alert volgen de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van elk kind op dit gebied en werken volgens ons Kindvolg- & Stimuleringsplan.

Het belang van goede hygiëne

In een groep jonge kinderen is hygiëne van groot belang. Handen wassen voor het eten en na een bezoekje aan het toilet. Hoesten doe je achter je eigen arm in je elleboog. Zomaar een paar goede gewoonten. Harlekijn heeft duidelijke afspraken over hygiëne. We doen er alles aan om besmetting van elkaar tot een minimum te beperken.

Voorbereid op incidenten

Bij alle medewerkers zijn de brandinstructies bekend. Ook hebben diverse medewerkers het diploma bedrijfshulpverlener (BHV). Zij volgen regelmatig een bijscholingscursus. Gedurende het jaar worden ontruimingsoefeningen gehouden, zodat kinderen en pedagogisch medewerkers weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit. Jaarlijks volgen alle pedagogisch medewerkers de bijscholing voor de kinder-EHBO.

Veiligheids- & Gezondheidsbeleid

Binnen Harlekijn is onze medewerker Kwaliteit verantwoordelijk voor de implementatie en evaluatie van het actuele veiligheids- & gezondheidsbeleid. Zij bespreekt regelmatig tijdens teamoverleggen de plannen van aanpak met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en stelt naar aanleiding hiervan jaarlijks het beleid bij. Tevens wordt hierin vermeld wat er is gebeurd in de afgelopen periode en wat er nog moet gebeuren om zo inzichtelijk te maken welke acties zijn ondernomen om de risico’s te beperken. Het beleidsplan is op elke locatie aanwezig en in te zien door ouders.

Bij ziekte van de kinderen en voor andere eventuele gezondheidsrisico’s hanteren wij de richtlijnen van het RIVM die hiervoor zijn opgesteld. Via de link hieronder zijn deze in te zien.

gezondheids- en hygienerichtlijnen